Gavin XIA, PhD

Jin TIAN, MD, FASN

Yun WANG

Ting FENG, PhD

Lilly Asia Ventures

Marietta WU, MD, PhD, MBA

Quan Capital

Liang DENG, PhD

Huagai Yizhen Equity Investment