Gavin XIA, PhD

Jin TIAN, MD, FASN

Yun WANG

Jiaqi Jin, PhD

Lilly Asia Ventures

Marietta WU, MD, PhD, MBA

Quan Capital

Liang DENG, PhD

Huagai Yizhen Equity Investment

Yining Zhao, PhD, MBA

Independent